ใบเสนอราคา

   เรียน       .................................................

  1.ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ

                1.1 จัดทำเป็นบ่อเปิด ขนาดวางท่อกันพัง 6 นิ้ว ( PVC หนา 8.5 ม.ม. ) เฉพาะชั้นที่เป็นดินเท่านั้น ส่วนชั้นที่เป็นหินแข็ง

                      ไม่ต้องใส่ท่อ รอบนอกท่อ ใส่หินเกร็ดกรองน้ำและกันบ่อพัง

                1.2 ในชั้นหินมีขนาดกว้าง 5.6 นิ้ว ต่อจากท่อไป จนพบแหล่งน้ำ แล้วทางช่างเจาะ จะจัดปั้มซัมเมอร์ซิเบิล ขนาด 1 แรง

                        จำนวน 1 ตัวพร้อมอุปกรณ์สายไฟทองดองขนาด 3x1.5 ต่อจากตัวปั้มเข้ากล่องคอนโทรล เบเกอร์ 1 ตัว

                         พร้อมอุปกรณ์เฉพาะในบ่อเท่านั้น

                1.3 ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 1 ¼ นิ้ว หนา 8.5 ม.ม ใช้เป็นต่อตรงจากตัวปั๊มถึงปากท่อ

                1.4 อัตราการรับประกันน้ำขั้นต่ำ ตั้งแต่ ............ ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมงเป็นเกณฑ์

                1.5 ขนาดความลึก ....... ถึง ........ เมตร การทดสอบน้ำโดยปริมาณน้ำโดยเปิดน้ำไว้ให้คงที่ แล้วตวงด้วยถัง 20 ลิตร

                       แล้วจับเวลา ติดตามจำนวนวินาที หรือ คิดตามมาตรวัดน้ำไม่เกิน 1 ชั่วโมง

                 1.6การกำหนดความลึกที่นอกจากที่ระบุนั้นคือ
                     .1 ขนาดความลึก 40-60 เมตร    ราคา..................บาท( ................................ )
                     .2 ขนาดความลึก 61-90 เมตร    ราคา................บาท( ......................... )
                     .3 ขนาดความลึก 91-120 เมตร   ราคา...............บาท( ...................... )
                     .4 ขนาดความลึก 121-150 เมตร ราคา...............บาท( ................... )
                     .5 ราคาเหมารวมทั้งสิ้น                 ราคา........................บาท( ................................................. )
                     .6 จ้างเจาะต่อเกินที่กำหนด คิดราคาเพิ่มเมตรละ........บาท
                                          ราคาไม่รวมปั้ม    

               2  . ราคาบ่อบาดาล

                                           ราคาบ่อบาดาล                                                                              บาท

                                           ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                บาท

                                           ราคารวม                                                                                        บาท

               3.โดยมีเงื่อนไขการเบิกเงินดังนี้

                    3.1 งวดที่ 1 เมื่อมีการทำสัญญาว่าจ้าง เบิกค่าใช้จ่าย                                                      บาท

                    3.2 งวดที่2 เมื่อมีการขุดเจาะเจอน้ำตามสัญญาแล้ว จะเบิกเพื่อซื้อปั๊มและอุปกรณ์                  บาท

                     3.3 งวดที่ 3 เมื่อดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกส่วนที่เหลือภายใน 7 วัน                     บาท

            4. ราคานี้ไม่รวมการดำเนินการขอใบอนุญาตเจาะ และใช้น้ำบาดาล

            5. การรับประกันงานกำหนด 1 ปี ( ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้น ) และ ภัยธรรมชาติ หรือการกระทำของผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เสียหาย หากมีการกระทำของทางช่างเจาะ ไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐาน

                ผู้รับเหมาเจาะจะทำการซ่อมแซมให้ใหม่ด้วยความยุติธรรม

View all ...